TB BELGELENDİRME
  ANA SAYFA
Üye olun     Şifremi Unuttum   
Üye adı:      Şifre:       
  Ana menü
Ana sayfa
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Belgelendirme Prosedürü
Belgelendirme Kuralları Talimatı
Denetim Prosedürü
Kapsam Genişletme Daraltma Prosedürü
Belge Askıya Alma ve Belge İptal Prosedürü
Şikayet ve İtiraz Değerlendirme Prosedürü
Tarafsızlık Politikası
Başvuru Formu
Belge ve Logo Kullanım Talimatı
Müşteri Memnuniyet Anketi
Duyurular
İstatistik
İletişim
  Belge Ara
  Belgelendirme Kuralları Talimatı
1. GİRİŞ

Akreditasyon kuruluşlarının şartlarına uygun olarak TB Belgelendirmenin tüm operasyonlarında uygulanmak üzere hazırlanmıştır. TB BELGELENDİRME, akreditasyon kuruluşlarının şartlarına ve Belgelendirme standartlarına uygun olarak çalışır.
FR32 Belgelendirme Sözleşmesi imzalandığında; Müşteri ve TB Belgelendirme bu kurallara uymayı taahhüt eder. FR32 Belgelendirme Sözleşmesinde tanımlanan şartlara uyulmaması durumunda, TB Belgelendirme belgeyi askıya alma/iptal etme hakkına sahiptir.

2. KAPSAM
TB Belgelendirme ve belgeli kuruluşlar arasındaki ilişkileri içermektedir.

3. GİZLİLİK
TB Belgelendirme, iç ve dış tüm çalışanlarının tanıklık ettiği gizli bilgilerin gizliliğin korunmasını sağlamakla sorumludur. Bu amaçla tüm iç ve dış personel ile gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Müşteriler ile yapılan sözleşmelerde, gizlilik ile ilgili taahhütler karşılıklı olarak imza altına alınmaktadır.
Denetim raporları, sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir durumdadır ve ofis dışına çıkarılmamaktadır.
İlgili yasal otoriteler bilginin üçüncü taraflara açıklanmasını istediğinde; tedarikçiye kanunların izin verdiği ölçüde bilgi verilir.

4. ORGANiZASYON YAPISI
TB Belgelendirme Organizasyon Şemasına www.tbcert.com adresinden ulaşılabilir.

5. GENEL ŞARTLAR
Başvuru yapan firma, ilgili standarda ait rehberlerde belirtilen kurallara uymak ve uygun bir şekilde çalışmak zorundadır.
a. Başvuru yapan firma, ilgili Tetkik Programını tamamlamak için TB BELGELENDİRME’ye gerekli tüm bilgileri sağlamalıdır.
b. TB BELGELENDİRME, belgenin verilmesi için şartların karşılandığı konusunda tatmin olmamışsa bu görüşleri ve olumsuzlukları başvuru yapan firmaya bildirir.
c. Denetim tarihi, firma ile birlikte belirlenir.
d. Denetim sırasında belirlenen uygunsuzluklar, planlanan şekilde kapatılmadan belgelendirme yaplamaz.
e. Firma Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri belirlenen periyotta karşılayamazsa TB BELGELENDİRME firmanın denetiminin tamamını yeniden gerçekleştirmesi gerekebilir ve maliyetleri firmaya fatura edebilir.
f. Uygunluğun tespiti yerinde tetkiklerde gerçekleştirilir ve Belge kapsamında yazılacak kapsam Tetkik sonunda belirlenir
g. Ücretler teklifte belirlenen zaman içinde ödenir.
h. Firma, TB BELGELENDİRME tarafından belirlenen dönemde gözetim denetiminin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
i. TB Belgelendirme’nin talebi ya da Akreditasyon Kurumu’nun kararı ile akreditasyonumuz altında düzenlenmiş belgeler ile ilgili akreditasyonun iptali veya askıya alınması halinde IAF Karşılıklı Tanınma Anlaşmasına imza atmış bir akreditasyon kurumunun akredite ettiği diğer bir belgelendirme kuruluşuna, sizlerin talebi dahilinde belge transferi yapılır.
j. Belge almaya hak kazanmış olan müşterimiz, logo ve belge kullanımında, web sitemizde yer alan Logo Kullanma Talimatı’na uygun davranmakla yükümlüdür.

6.TANIMLAR
7.UYGULAMA
7.1. Belgelendirme Başvurusu

• Başvuru, Belgelendirme Başvuru Formu ile alınır. Başvuru, TB Belgelendirme tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmemesi durumunda müşteriye gerekçesi bildirilir.

Başvurunun kabul edilmeme nedenleri
 TB BELGELENDİRME’nin akreditasyon kapsamının yeterli olmaması (bu durumda firma bilgilendirilerek akreditasyonsuz belge verme olanağı sorulur)
 Belirlenen EA/NACE kodunda, Kategoride denetim heyetinin olmaması
 Belirlenen EA/NACE kodunda, Kategoride belgelendirme karar vericilerinin bulunmaması
 Firmanın daha önceden başka bir firmaya başvurup belge alamadığının bilinmesi
 Firmanın daha önceki deneyimlerden ödeme konusunda zorluk çıkardığının bilinmesi
 Firmanın bağlı bulunduğu coğrafi bölge için (yurtdışı firmaları) gerekli organizasyonun yapılamıyor olması
 Firmanın akreditasyon kurallarına aykırı denetim isteğinde bulunması
 Bu nedenlerin dışında geçerli neden gösterilmesi durumunda da Genel Müdür onayıyla başvuru ret edilebilir.
Başvuru onaylanırsa; FİYAT TEKLİFİ hazırlanır ve müşteriye gönderilir. Firma fiyat teklifini kabul ettikten sonra BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ hazırlanır. Sözleşme formatı revize edildiğinde ve sözleşme içeriğinde değişiklik yapılması gerektiğinde; firma ile tekrardan sözleşme imzalanır.
• Belgelendirme sözleşmesi imzalandıktan sonra firmanın aşağıdaki resmi evrakları ve dokümanları tarafımıza göndermesi gerekmektedir.
 Ticaret Sicil Gazetesi
 Sözleşmeleri imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri
 Vergi Levhası
Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) veya Esnaf Odası Faaliyet Belgesi (NOT: Faaliyet Belgesinde tanımlı kapsam dışında belgelendirme yapılamaz.)
 Firmanın sistem dokümanları (El Kitabı ve Prosedürler)
 İç Tetkik Kaydı
 YGG (Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı) Kaydı

• Müracaata ilişkin doküman ve formlar www.tbcert.com web sayfasında da güncel olarak yayınlanmaktadır.
• Başvuruda bulunan firmalar, başvuru için gerekli formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Formların eksik doldurulması ve Başvuru için Gerekli Belgeler Listesinde yer alan doküman ve evrakların tamamının TB’ye gönderilmemesi durumunda başvuru işleme alınmaz.
• Firmanın başvuruda bulunduğu tarih itibari ile sahada yapılacak olan Aşama 1 denetimi, 6 ay içinde firma tarafından kabul edilmeyerek ertelenir ise firmanın müracaatı iptal edilir. Ancak mücbir sebepler durumunda bu süre uygulanmaz. Müracaatın iptali firma talebi ile de yapılabilir. Müracaatı düşen firmanın yeniden müracaatı halinde, müracaat ve dosya inceleme ücreti yeniden tahakkuk ettirilir.

7.2. Ön Denetim
• Firmanın tabi olduğu yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili doğru bilginin elde edilmesi, firmanın belgelendirme prosedürünü bütün olarak anladığının belirlenmesi ve doğrulanması amacıyla belgelendirme denetimi öncesinde müşterinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilir. Ön Denetimler, belgelendirme denetim süresini azaltıp çoğaltamayacağı gibi belgelendirme denetimi için de olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki yapmaz.

7.3. Planlama

Belgelendirme Sözleşmesi imzalandığında; müşteri ile Belgelendirme denetimi için tarih belirlenir.
Belgelendirme Denetimi tamamlanıp belge kararı alındığında müşteri için Tetkik Programı hazırlanır. Tetkik Programı; belgelendirme kararını takip eden birinci yılda yapılan 1. Gözetim Tetkiki, ikinci yılında yapılan 2. Gözetim Tetkiki ve üçüncü yıl içerisinde belgenin süresi dolmadan yapılması gereken Yeniden Belgelendirme Tetkikini içerir. Bu tetkiklere ek olarak; gerekli olması durumunda ek tetkikler gerçekleştirilebilir.

7.4. Belgelendirme Denetimi

• Bütün belgelendirme denetimleri 2 aşamalı olarak yapılır. Aşama 1 denetimleri başvuran kuruluş ISO 9001 ve ISO 14001 için kritik kodlarda ise kuruluşun sahasında değil ise masa maşı başında gerçekleştirilir. Kritik kodlar TÜRKAK R.40.05 rehberindeki EA/NACE kodlarına göre oluşturulmuş kritik kodlar tablolarında tanımlıdır. Aynı zamanda firma da aşama 1 denetiminin sahada yapılmasını talep edebilir. Aşama 1 denetimleri yönetim sistemi dokümanlarının gözden geçirilmesi, iç denetim ya da YGG planlanması ve yürütülmesinin gözden geçirilmesi, müşterinin 2. aşama denetim için hazır olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılır. 2. Aşama denetimin amacı ise müşterinin yönetim sisteminin yeterliliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin ölçülmesidir. Aşama 1 denetimi sonucunda herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde aşama 2 denetimi gerçekleşmez. Tespit edilen uygunsuzluğun giderilmesi ön görülen süre göz önüne alınarak aşama 2 denetimi Belgelendirme Koordinatörü tarafından planlanır. Uygunsuzluklar için verilecek olan termin süresi 6 ayı geçmez. Aşama 1 denetimi sırasında tespit edilen uygunsuzlukların takibi ve kapatması aşama 2 denetimi sırasında yapılır. Aşama 1 ve aşama 2 denetimleri arasındaki süre 6 ayı aşmaz. 6 ayı aşan durumlarda aşama 1 denetimi yeniden planlanır.
• Denetim Planı ve firmanın talebi üzerine denetim ekibinin özgeçmişleri firmaya denetim öncesinde teyit almak amacı ile mail olarak gönderilir. Firmanın 3 gün içerisinde geri dönüş yapması gerekir. Dönüş yapmadığı takdirde denetim ekibini kabul etmiş sayılır. Firma tarafından ekip ve denetim planının kabul görmesi durumunda denetim gerçekleştirilir. Denetim Ekibinin veya denetim planının kabul görmemesi durumunda, Firma nedenlerini yazılı olarak açıklar. Firmanın gerekçeleri TB tarafından değerlendirilir. Gerekçelerin haklı bulunması durumunda, ekipte değişiklik yapılır. Firmanın denetim planındaki değişiklik önerisi Baş Denetçi tarafından değerlendirilir. Denetim Ekibi ve Denetim Planı için Firmadan teyit gelmeden denetim gerçekleştirilemez. TB’den kaynaklanan herhangi bir nedenle teyit alınan denetim ekibi üyelerinde değişiklik söz konusu olduğunda yeni özgeçmişler için tekrar teyit alınır.
• Belgelendirme Denetimi, Denetim Planı’na göre yürütülür. Denetim; açılış toplantısı, denetimin gerçekleştirilmesi ve kapanış toplantısı aşamalarından oluşur.
• Denetimin gerçekleştirilmesi; Firma yönetim sisteminin müracaat edilen standarda, kapsama ve oluşturulan dokümantasyona göre kabul edilebilir bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının teyidi için karşılıklı görüşmeler, dokümanların ve kayıtların örnekleme metoduyla incelenmesi, ilgili alanlarda çalışmaların ve şartların gözlemlenmesi suretiyle yapılır.
• Denetim ekibi, denetim sonucunda elde edilen bulguları gözden geçirir. Standard şartlarından ve Firma dokümantasyonundan uygunsuzluklar tespit edilir ise her bir uygunsuzluğu tanımlayan ayrı Uygunsuzluk Raporu hazırlar. Uygunsuzluklar, Majör (Büyük) ve Minör (Küçük) olmak üzere iki sınıfta değerlendirebilir.
Majör (Büyük) Uygunsuzluk; yönetim sistemi şartlarından bir tanesinin veya daha fazlasının eksikliği veya uygulanamaması veya sürdürülememesi veya mevcut objektif kanıtlara göre kuruluşun sağlayacağı kalite konusunda önemli oranda şüphe doğuran bir durum. Belgelendirme kuruluşu, farklı yetersizlik dereceleri tarif etme ve geliştirilecek alanları belirlemede serbesttir (örneğin, büyük ve küçük uygunsuzluklar, gözlemler vb gibi). Majör Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip denetimi yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınamaz. Minör (Küçük) Uygunsuzluk; Sistem Standard şartlarından, sistemin genelini etkilemeyen uygunsuzluklardır. Minör uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği denetim ekibi tarafından önerilmemişse, bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilebilir.
Gözlemler ise; denetim ekibinin bir sonraki denetime de yardımcı olması amacıyla belgelendirmeye esas Yönetim Sistemi ile ilgili olumlu veya olumsuz yazılı görüşlerdir.

• Uygunsuzluk Raporu ve ekleri Denetim Ekibi ve Firma Yönetim Temsilcisi tarafından uygunsuzlukların kabul edildiğini göstermek üzere karşılıklı imzalanır. Kuruluş, denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yapacağı düzeltici faaliyetleri ve bu faaliyetler için öngörülen tamamlama tarihlerini uygunsuzluk raporları üzerinde belirterek denetimden sonra en geç (15) on beş gün içinde, TB’ ye göndermelidir. Denetim raporlarındaki uygunsuzluklar için verilen düzeltici faaliyet süresi minör uygunsuzluklar için (2) iki; majör uygunsuzluklar için (3) üç aydan uzun tutulamaz. Minör uygunsuzluklar için takip denetimi önerilmemişse, firma düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri öngörülen süre sonunda uygunsuzluğun kapatılabilmesi amacıyla Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere TB’ ye göndermekle yükümlüdür. Majör uygunsuzluklar için öngörülen süre sonunda 7. maddeye uygun olarak takip denetimi gerçekleştirilir.

Majör (Büyük) Uygunsuzluk: Standard maddelerinden herhangi birinin veya alt başlıklarının yeterli olarak tanımlanmaması ve/veya uygulanmaması ve/veya sürdürülememesidir. Mevcut objektif kanıt bağlamında, kuruluşun sağlayacağı kalite konusunda önemli bir şüphenin oluştuğu durumlardır. Majör Uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden ve takip denetimi yapılarak doğrulanmadan belge verilme kararı alınamaz.

Minör (Küçük) Uygunsuzluk: Bir maddenin tam olarak karşılanamadığı, ancak objektif kanıt bağlamında ürünün uygunluğu ile ilgili şüphe bulunmadığı durumlardır. Minör uygunsuzluklar için takip denetimi gerektiği denetim ekibi tarafından önerilmemişse, bu uygunsuzlukların giderilip giderilmediği doküman ve kayıtların incelenmesi ile de kontrol edilebilir. Minör uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetler yerine getirilmeden belge verilme kararı alınamaz.

7.5. Belgenin Verilmesi

• Müracaat eden firma yapılan denetim sonucu yönetim sisteminin ilgili standart şartlarına uygun olduğunun belirlenmesi ve Belgelendirme Komitesi’nin olumlu karar vermesi ile belge almaya hak kazanır.
• TB ve firma yetkililerince Belgelendirme Sözleşmesi’nin imzalanması sonucunda Yönetim Sistemi Belgesi firmaya teslim edilir.
• Belgenin geçerlilik süresi üç (3) yıldır.
• Kapsam değişikliği, Adres değişikliği ve Unvan değişikliği denetimlerinde belge süresinde herhangi bir değişiklik yapılmaz, ilk belge tarihi, belgenin geçerlilik süresi için baz alınır ve yapılan değişiklikle ilgili yeni Belgelendirme Sözleşmesi imzalanır. Kapsam Değişikliği yapıldığında Belgelendirme Denetimi veya Belge Yenileme Denetimi sonucu hazırlanan sözleşme hükümleri aynen geçerlidir. Ancak Yeniden sözleşme yapılarak kapsam değişikliği tarihi belirtilir.
• TB ile sözleşme imzalayan firma, belgeyi ancak denetim edilen ve belgede adı geçen üretim/hizmet yeri/yerleri için kullanılabilir.
• Başvuran firmanın organizasyonunda farklı yerlerde teşkilatlanma var ise denetim, tüm sistemin uygunluğunu tespit edebilecek şekilde örnekleme yapılarak ilgili talimatlar çerçevesinde planlanır ve gerçekleştirilmesi sağlanır.
• Belge, Sistem Belgelendirme başvurusu yapılan kapsama verilmiş olup, bu kapsam dışında kullanılamaz. Aksi tespit edilip TB tarafından yazılı olarak ikaz edildiği halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden firmalar hakkında F32 Belgelendirme Sözleşmesi 4.14 maddesine göre işlem yapılır.
• Belge, belgede adı geçen firmanın mülkiyetinde olup, hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. Belgelerin üçüncü şahıslarca haksız yere kullanımından doğan sorumluluk firmaya aittir.
Ref. Belge ve Logo Kullanım Talimatı

7.6. Gözetim Denetimleri:

• Gözetim Denetimleri, firmanın belge veriliş tarihi temel alınarak ve maksimum 12 ayı geçmeyecek şekilde yılda en az bir kez gerçekleştirilir.
• İnceleme ilgili yönetim sistemi standardının tümünü veya bölümlerini kapsayabilir. Firma, referans standardın yönetimin gözden geçirmesi ve iç denetim maddeleri ile ilgili uygulamalarını yılda en az bir kez yapmakla yükümlü olup, denetim ekibine bu uygulamalara ait kayıtları gözetim denetimlerinde ibraz etmek zorundadır.
• Gözetim Denetim Periyodu, belgelendirme denetimi sonunda firma tarafından belirlenir. Gözetim Denetimlerinin sayısı TB’ye ulaşan müşteri şikâyetleri, Gözetim Denetimi sırasında bulunan uygunsuzluğun derecesine göre veya Denetim Ekibinin, Denetim Raporunda belirttiği şekilde artırılabilir.
• Belgenin geçerlilik süresi boyunca referans standardın tüm maddeleri en az 1 kez incelenir. Gözetim denetimleri için Firmalardan gelen erteleme talepleri Belgelendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilerek özel durumlar için (örneğin sezonluk ürün/hizmetlerde, doğal afetler, genel ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 2 aya kadar erteleme yapılabilir. Belirtilen durumlar haricindeki erteleme talepleri, Belgelendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilerek maksimum (1) bir ayı geçmeyecek şekilde ertelenir. Erteleme durumunda yapılan gözetim denetimine ait tarih bir sonraki tetkik tarihini bağlamaz.
• Gözetim denetimlerinde bulunan tüm uygunsuzluklar (minör ve/veya majör) için Uygunsuzluk Raporu düzenlenir. Kuruluş, denetimde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili yapacağı düzeltici faaliyetleri ve bu faaliyetler için öngörülen tamamlama tarihlerini uygunsuzluk raporları üzerinde belirterek denetimden sonra en geç (15) on beş gün içinde, TB’ ye göndermelidir. Minör ve majör uygunsuzluklar için belirlenen düzeltici faaliyet süresi (1) bir aydan uzun tutulamaz.
• Gözetim denetiminde tespit edilen minör uygunsuzluklar için firma düzeltici faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri öngördüğü düzeltici faaliyet tarihinin bitiminde Belgelendirme Komitesine sunulmak üzere TB’ ye gönderir. Uygunsuzluklara ait bu bilgi ve belgeler, komite kararına sunulmadan önce değerlendirmesi ve kabul edip etmediğini belirtmesi için Baş Denetçi ‘ye iletilir.
• Bir önceki denetimde tespit edilerek doküman veya kayıt incelenmesi ile kapatılan minör uygunsuzluklar, yerinde doğrulanamaması sonucunda majör uygunsuzluğa çevrilir ve uygunsuzluk raporu düzenlenir ve (1) bir ay sonrasında takip denetimi gerçekleştirilir. Eğer uygunsuzluk minör seviyeye gelmiş ise bir önceki paragrafa göre işlem yapılır Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına Belgelendirme Komitesi tarafından karar verilir. Firmaya yazılı olarak bildirilir.
• Gözetim denetimi sırasında majör uygunsuzluk tespit edilirse uygunsuzlukla ilgili düzeltici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için (1) bir ay süre verilir. (1) bir ay sonunda gerçekleştirilen takip denetimi söz konusu faaliyetin yetersiz olduğu tespit edildiğinde uygunsuzluk hala majör düzeyde ise ilave (1) bir ay süre daha verilerek tekrar takip denetimi gerçekleştirilir. Söz konusu uygunsuzluk kapatılmış ise belgenin geçerliliğinin devamına, kapatılmamış ise belgenin askıya alınmasına Belgelendirme Komitesi tarafından karar verilir. Firmaya yazılı olarak bildirilir.
 Gözetim denetimi için tarihleri ; Belgelendirme denetimi sorasında basılan belgenin belge basım tarihi dikkate alınarak aşağıdaki örnek doğrultusunda belirlenir ve 2 ay öncesinden TB BELGELENDİRME tarafından müşteriye bildirilir. Belirtilen tarihte denetime girmemeniz durumunda belgeniz maksimum 6 ay olacak şekilde ASKIYA alınır.

Belgelendirme Denetimi belge basım tarihi 08.10.2019
1.Gözetim Denetimi 08.10.2020
2.Gözetim Denetimi 2021 yılı Aralık ayı sonuna kadar yapılabilir.7.7. Yeniden Belgelendirme Denetimleri:

• TB’den belge almaya hak kazanan firmaların belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan firmalara son tarihten en az 4 ay önce sürenin dolmak üzere olduğu bildirimi yapılarak uyarılır. Yeniden belgelendirme için belgelendirme teklifinde bulunulur. Müşterinin kabul etmesine müteakip, Denetim süresine dikkat edilerek, Yeniden belgelendirme denetim süresi müşterinin güncellenmiş bilgileri temel alınarak hesaplanır ve, yapılacak denetim süresi şartlar değişmedi ise normal olarak ortalama ilk belgelendirmenin yaklaşık 2/3 ü
( aşama 1 + aşama 2). kadar süre gereklidir. Bu serinin belirlenmesinde Sistem performans gözden geçirmenin sonuçları denetim süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. 3 ay kala yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilir. (MD 5.)
• Belge Yenileme Denetimi başvurusunda, Denetim Ücretleri Talimatında yer alan Başvuru ve Doküman inceleme ücreti alınmaz
• Denetim esnasında dikkat edilecek hususlar;
o Sistem içerisindeki tüm çalışanların etkin bir etkileşim içerisinde olmasını
o Sistemin bütününün etkinliği, geçmiş performansını ve operasyonlardaki değişikler ışığında ele alınmalı,
o Sistemin etkinliğini sürdürebilmek için gerekli taahhütler incelenmeli
o En son gözetim denetiminde çıkan uygunsuzlukların kapatılmaları incelenmeli,
o Genişletilmiş bir gözetim denetimi gibi incelenmeli,

• Belge yenileme denetimleri normal olarak ilk belgelendirme denetiminden 3 yıl sonra yapılmalıdır
• Belge yenileme denetim raporları, ilk belgelendirme ve gözetim denetimleri gibi Belgelendirme komitesi tarafından incelenir.
• Belgelendirme periyodu bitiş tarihinden önce yeniden belgelendirme (tetkik+uygunsuzlukları kapatma) süreci başlatılmış olmalıdır. Karar en geç periyod bitiş tarihi itibari ile 6 ay içinde alınmış olmalıdır.

Yeniden Belgelendirme Denetimi yapılamayacak durumlar;
1. Karar, periyod bitiş tarihi itibari ile 6 ay içinde alınamamış ise;
2. Yeniden belgelendirme faaliyetleri, belgelendirme periyodu bitiş tarihinden önce başlatılamamış ise;
Yeniden belgelendirme denetimi yapılamaz. Firmanın belgesi iptal edilir ve firma ilk belgelendirme olarak işlem görür.


7.8. Takip Denetimleri:

• Aşama 2 Denetimi neticesinde Firmanın belge almaya hak kazanamaması, yapılan denetimler esnasında tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici faaliyetlerin etkin olarak uygulandığının belirlenmesi veya belgeli Firmanın Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı belgesinin askıya alınması durumunda gerçekleştirilen denetimdir. • Belgelendirme Denetimi sonrası Takip Denetimi söz konusu olduğunda, uygunsuzlukların önemi dikkate alınarak denetim, tam denetim olarak gerçekleştirilebilir. Firma takip denetimi gerektiren belgelendirme denetimi tarihini takiben 3 aylık süre içinde takip denetimi yapılabilmesi için teyit vermez ise müracaatı iptal edilir
• Belgelendirme Komitesinin belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 6 ay içerisinde firma tarafından takip denetimi için müracaat olmamışsa Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi fesih edilir ve belgesi geri alınır.

7.9. Kapsam Değişikliği Denetimleri:

• Firma sahip olduğu belgenin kapsamında genişletme veya daraltma talebinde bulunabilir.
• Kapsam Değişikliği Denetimlerinde, dokümanların incelenmesi yapılır. Talep edilen kapsama bağlı olarak değişiklik gösteren denetim süresinde yerinde denetim gerçekleştirilir.
• Kapsam Değişikliği Denetimi sonucunda; Belgelendirme Komitesi kararı doğrultusunda kapsam genişletme veya daraltmaya karar verilir ise, eski belge Firmadan geri istenerek yeni belge hazırlanır.

7.10. Adres Değişikliği Denetimleri:

• Firmanın sahip olduğu belgeye ait tesis adresinde bir değişiklik söz konusu olduğunda gerçekleştirilen denetimdir.
• Firma adres değişikliğinin gerektirdiği dokümantasyon değişikliklerini, TB’ye ibraz etmek zorundadır.
• Adres değişikliğinin faaliyet alanını etkilemesi durumunda firmada tam denetim gerçekleştirilir ve gerektiğinde eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

7.11. Kısa Süreli Tetkik ve Firma Ziyaretleri:

Firmaya yönelik objektif deliller içeren şikayetler
söz konusu olduğunda, Belgelendirme Koordinatörü programda olmadığı halde firmayla iletişime geçerek olağandışı bir denetim gerçekleştirme kararı alabilir. Bu tür denetimlerde firmanın mevcut durumu değiştirmesine imkan vermeyecek bir süre önce firmaya haber verilir
ve denetim gerçekleştirilir. Denetimi gerçekleştirecek denetim ekibi atanırken sistem belgelendirme Koordinatörü bir önceki denetim ekibinden farklı ve şikâyet konusunu yorumlayabilecek yeterlilikte bir denetim ekibini görevlendirir. Denetim ekibi seçilirken firmanın ekip üyelerine itiraz fırsatı olmayacağından dolayı azami önem gösterilir. Firmanın denetimi kabul etmemesi halinde belgesi belgelendirme komitesi kararı ile askıya alınır ve durum firmaya yazı ile bildirilir.
Ayrıca TB gerekli gördüğü hallerde gözetim denetim periyodu dışında, düzenli veya düzensiz firmanın kalite yönetim sistemlerini gözden geçirme hakkına sahiptir. Firma ziyareti sonucunda edinilen bulgulara göre firmaya takip denetimi gerçekleştirilebilir. Takip denetimi ile firmanın
kalite yönetim sistemi uygunluğu kanıtlanana kadar firmanın belgesi askıya alınır.

7.12. Çok Sahalı Denetimler

Çok Sahalı denetimlerde eğer firma denetim sonrası sahalarında değişiklik olursa bu durumu TB Belgelendirme’ye bildirmekle yükümlüdür.
Çok Sahalı kuruluşlar için belirlenen örnekleme saha sayısı, denetim sırasında baş denetçi tarafından artırılabilir. Bu durumda denetim gün sayısı artacaktı ve sözleşme fiyatı artacaktır. Bu tür durumlardan kaynaklanan sözleşme değişiklikleri müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.13. Belgeli Firmanın Yükümlülükleri:

• Yönetim Sistemini Uygulamak: Firma belgelendirmede esas alınan Yönetim Sistem standardı şartlarını uygulamakla yükümlüdür.

• Değişiklikleri Bildirmek: Firma Yönetim Sistemi uygulamalarındaki, organizasyonel değişiklikleri, unvan değişikliklerini, adres değişikliklerini, tüzel kişilik değişikliklerini, yönetim sistemi ve proseslerdeki büyük değişiklikleri ve Belgelendirme Başvuru Formunda yer alan
bilgilerden herhangi birindeki her türlü değişikliği takip eden bir ay içerisinde TB’ye bildirmek zorundadır. Yapılan değişiklikler kapsamında;
a) Yeniden yapılanma (Firma üst yönetiminin değişmesi, organizasyonel değişiklikler, tüzel kişilik değişikliği, şirket evlilikleri, üretim/hizmet kapsamının tamamen değişmesi)
b) Adres değişikliği, ünvan değişikliği durumlarında yapılan değişiklikler neticesinde yeni bir tetkik gerekip gerekmediği Belgelendirme
Koordinatörü tarafından karara bağlanarak kuruluşa bildirilir ve eski belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

• Denetime Yardımcı Olmak: Müracaat eden firma, belgelendirme öncesi ve sonrası yapılacak denetimlerde ilgili Yönetim Sisteminin değerlendirilmesine ilişkin tüm faaliyetlerini denetçilere bildirmekle, onların isteyeceği bilgileri doğru ve zamanında vermekle, çalışmalarında her türlü kolaylığı sağlamakla, gerekli olduğu durumlarda gözlemcilerin (akreditasyon denetçileri vb.) denetime katılmasına, ayrıca akreditasyon kurumunun gerekli gördüğü hallerde TB’nin belgelendirdiği firmaları yerinde ziyaret ederek firmaların kalite yönetim sistemlerini gözden
geçirmesine onay vermekle yükümlüdür.

• İrtibat Kurulabilecek Personel Atamak: Müracaat eden Firma, birisi Yönetim Temsilcisi olmak kaydıyla denetimler sırasında rehber olabilecek özelliğe sahip iki kişi belirler ve Belgelendirme Başvuru Formu’nda beyan eder. Sorumlu personel, denetim sırasında hazır bulunur ve gerekli bilgi ve dokümanlarla denetçilere yardımcı olur.

• Belgeyi Uygun Şekilde Kullanmak: Firma belgesini, işlerinde, tekliflerinde, ihalelerde, reklâm amacıyla, ürün sorumluluğu açısından anlaşmazlıklarda, ürününün/hizmetinin müracaat esas olan yönetim sistemi kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir.
TB tarafından Firmalara verilen Sistem Belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleşim yeri/yerleri için kullanılabilir. Belge hiçbir şekilde başka bir kurum ya da tüzel kişiliğe devredilemez. TB tarafından Firmalara verilen Sistem Belgesi, Firmayı kanuni zorunluluklardan muaf tutmaz.

• Geçersiz Belge Kullanmayı Durdurmak: Firma sahip olduğu Sistem Belgesinin askıya alınması veya belge sözleşmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklâm faaliyetlerini ve ilgili TB Belgelendirme Logosu taşıyanların kullanımını durdurmalıdır.

• Müşteri Şikâyet Kayıtlarının Tutulması Ve Değerlendirilmesi: Firma, Yönetim Sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ürün, hizmet, proses ve varsa servislerinin performansı ile ilgili müşteri şikâyetlerinin kayıtlarını tutacak ve gerek duyulduğunda TB’ye ibraz edecektir. TB’ye ulaşan, belgeli Firmaların yönetim sistemi ile ilgili şikâyetler Belgelendirme Koordinatörü tarafından belgeli Firmaya yazılı olarak bildirilir ve şikâyetle ilgili görüş istenir. Gelen görüş Belgelendirme Koordinatörü tarafından değerlendirilerek 10. Madde kapsamında denetim düzenlenebilir veya normal denetim tarihinde Firmanın denetim edilmesi sırasında müşteri şikâyetlerine ilişkin kayıtların düzenli tutulup tutulmadığı kontrol edilir.

• Logoyu Uygun Şekilde Kullanmak: Belge almaya hak kazanan Firma TB Yönetim Sistemi Belgelendirme Logosunu/Logolarını belgenin ürüne değil Yönetim Sistemine verildiğinin belirtilmesi kaydıyla ilgili talimatlarda tanımlandığı şekilde kullanabilir.
• Mali Yükümlülükleri Yerine Getirmek: Firma, Yönetim Sistem Belgelendirmesi ile ilgili ücretleri, Ücret Talimatı’nda belirtildiği şekilde fatura edilmesini takip eden 10 gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Bu süre zarfında ödeme yapılmamışsa kanuni mevzuatlar uygulanabilir.
Danışman denetimde bulunamaz.

7.14. TB’nin Yükümlülükleri:

• Gizlilik: TB, Firma ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri prosedürleri gereği gizli tutmakla, gizlilik hükümlerini içeren sözleşmeyi denetçilere ve teknik uzmanlara imzalatmakla yükümlüdür.

• Belgeli Firmalar Hakkında Müşteri Şikâyetlerinin Bildirilmesi Ve Değerlendirilmesi:
TB, ilgili Firmaya yönetim sistemindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan ve TB’ye iletilen müşteri şikâyetlerini yazılı olarak bildirir. TB, hakkında şikâyet olan Firmadan yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi talep edebilir. Şikâyetin önemi esas alınarak Firmada 10. Madde kapsamında denetim yapılabilir. Bu şikâyetlerle ilgili müşteri taleplerinin karşılanmasından TB sorumlu değildir. Müşteri şikâyetlerine çözüm bulunamaması durumunda konu İtiraz Komitesine gönderilir. Belirlenen tarihte ilgili taraflar müşteri şikâyetini değerlendirmek için bir araya gelmek üzere toplantıya davet edilirler.

• Talimatlardaki Değişikliklerin Bildirilmesi: TB, Denetimler Prosedüründe ve Ücret Talimatında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak değişiklikten önceki kazanılmış haklar geçerli olup değişikliklerin uygulanmasında ilgili dokümandaki değişiklik tarihi esas alınır. TB belgelendirme için referans alınan dokümanlardaki değişiklikleri belgelendirilmiş ve müracaat aşamasında olan tüm Firmalara duyurur. İlgili Yönetim Sistemlerinde belgelendirmeye referans alınan dokümanlar ve ekleri aşağıda belirtilmiştir.
• Belgelendirme Hizmet Sözleşmesi
• Ücret Talimatı
• Belge ve Logo Kullanım Talimatı
• İtiraz ve Şikâyet Durumları Prosedürü
• Belgelendirme Başvuru Formu
• Başvuru için Gerekli Belgeler Listesi
• Belgelendirme Kuralları
Bu dokümanların yazılı kopyaları TB’den temin edilebilir.

• Mali Yükümlülükler: Firma, Madde 13’de belirtildiği şekilde Belgelendirme kararlarına itiraz edebilir. İtiraz Komitesi TB’den kaynaklanan bir hatanın itiraza sebep olduğuna karar verirse, yapılacak çalışmaların masrafları Firmadan talep edilmez.

• Sözleşmeye Esas Alınan Referans Standard Değişiklikleri: Belgelendirmenin esas alındığı standart şartlarındaki değişiklikler belgeli Firmalara yazılı olarak bildirilir, TB Firmaların yeni şartları uygulayabilmesi için mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve haksız bir rekabet ortamı yaratmamak kaydıyla uygun bir geçiş süresi tanımaya yetkilidir ve geçiş süresi sonuna kadar belgenin geçerliliği devam eder.

• Tarafsızlık Taahhüdü: Başvuran tüm firmalara her koşulda eşit ve tarafsız işlem yapılacağını, tüm denetim ve karar mekanizmalarının, komite ve çalışanlarımızın gizlilik ve tarafsızlık prensiplerine bağlı kalmalarının sağlanacağını ve her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını, personelimizin yapmış oldukları faaliyetlerde hiç bir tarafın baskısına maruz kalmadan ve hiçbir kurum ya da kişinin çıkarını gözetmeden objektif verilere dayalı güvenilir sistem belgelendirme hizmeti sunacağını, olası tüm çıkar çatışmalarının analiz edilmiş ve önlem alınmış olduğunu ve analiz sonucu sistem belgelendirme faaliyetlerinin tarafsızlığını ve güvenirliliğini sarsacak hiçbir faaliyette bulunmayacağını, denetim personelinin denetim karar mekanizmasında yer alan kişilerden farklı kişiler olmasını sağlayacağını, üst yönetimin belgelendirme karar alma sürecinde olumlu veya olumsuz herhangi bir etkide bulunmayacağını taahhüt etmektedir.

• TB ‘nin Faaliyetlerinin Herhangi Bir Nedenle Durması: TB faaliyetlerini bıraktığında veya herhangi bir nedenle TB’nin akreditasyonunun askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda, TB belgelendirmiş olduğu firmaları IAF (International Accreditation Forum) üyesi akreditasyon kurumlarına bağlı başka bir belgelendirme kuruluşunun gözetimine bırakacaktır.

4.13 İtiraz ve Şikâyet ile Bunların Değerlendirilmesi:
• TB belgelendirme süreci ile ilgili istek ve şikâyetler www.tbcert.com adresindeki ilgili form ile ve/veya TB ‘ye direk başvuru ile yapılabilinir.
• Eğer TB’nin aldığı kararlar ile ilgili itiraz durumu söz konusu ise konu İtiraz Komitesinin gündeminde değerlendirilir ve sonuçlar firmaya yazılı olarak bildirilir.
• İtiraz Komitesinin aldığı tüm kararlarla ilgili olarak uzlaşma olmaması durumunda çözüm yeri T.C. İstanbul Mahkemeleridir
7.15. Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması, Kapsamının Daraltılması Sözleşmenin Feshedilmesi:
7.15.1. Belge Sözleşmesinin Askıya Alınması ve Kapsamının Daraltılması

TB, Firmanın Yönetim Sistem Belgesi kullanımını, Belgelendirme Komitesi’nin kararına göre, belirli bir süre için belge kapsamının tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir veya firmanın kapsamının bir kısmı için belgelendirme şartlarını karşılamada devamlı veya ciddi başarısızlık gösterdiğinde, firmanın belgelendirme kapsamını şartları karşılamayan kısmı dışarıda tutacak şekilde daraltabilir.
 Askıya alma nedenleri;
 Firmanın sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
 Firmanın gönüllü olarak belgenin askıya alınması ile ilgili yazılı talepte bulunması,
 Takip denetimlerinde, majör uygunsuzlukların kapatılmamış olduğunun tespiti,
 Denetimler sonucunda majör (büyük) uygunsuzluk bulunması,
 Madde 10’da belirtilen ziyaretler sonucunda firmanın kalite yönetim sistemini uygulamada yetersiz kaldığının tespiti,
 Denetimler sonucunda tespit edilen uygunsuzlukların, öngörülen sürelerde Firma tarafından kapatılmaması,
 Belge verilen tesis adresindeki değişiklikten dolayı faaliyete ara vermesi sonucu Firmanın talebi ile
 Grev, lokavt, reorganizasyon, tabii afetler, hammadde darlığı, sipariş alamama veya benzeri mücbir sebeplerden Firmanın üretimini durdurması, gibi durumlarda Firmanın talebi ile
 Firmanın gözetim denetim tarihini, geçerli sebep olmaksızın erteleme talebinde bulunması sonucu Belgelendirme Komitesi tarafından karar alınması ile
 Logo kullanım şartlarına uymaması.

• Firma, belgenin askıya alınma kararının tebliğinden itibaren belge ve logo kullanımını durdurur.
• Firma, belge ve eklerini en geç 15 (onbeş) gün içerisinde TB’ye iade eder. İade etmediği takdirde öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise kanuni işlem başlatılır. Firma belgesini, ekini veya sözleşmesini kaybettiğini beyan ediyorsa yayınlanmış kayıp ilanını birdilekçe ile TB’ye bildirmesi istenir.
• Askıya alma süresince, Firma belgeye ait haklardan faydalanamaz. Bu sürede TB’nin her türlü hakkı mahfuzdur.
• Belgenin askıya alınma nedeninin giderildiği (denetimlerde, doküman inceleme ile vb.) Kanıtlandığında,
• Belgelendirme komitesinin belgenin askıya alınması yönünde verdiği karar tarihini takiben 6 ay içerisinde firma tarafından takip denetimi için başvuru olmamışsa Belgelendirme sözleşmesi fesih edilir, belgesi iptal edilip geri alınır.”
Askıya alınan belge denetim yapılarak Belgelendirme Komitesi kararı ile askıdan kalkar yada denetim başarısız olduğu takdirde Belgelendirme Komitesi kararı ile iptal olur.
• Belgenin askıda kalma süresi en fazla 6 aydır. Ancak bu süre Belgelendirme Komitesi kararı ile özel durumlar için (mevsimlik ürünler, doğal afetler, ekonomik kriz v.b. durumlarda) en fazla 6 ay daha uzatılabilir.
• Belgesi askıya alınan firmalar, askıya alma gerekçelerinin ortadan kaldırıldığını yazılı olarak TB ’ye bildirir. Askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile TB tarafından firmada denetim gerçekleştirilir. Askıdan indirilme kapsamında gerçekleştirilen denetimin tipi, içeriği ve süresi, belgeyi askıya alma gerekçesine bağlı olarak belirlenir. Ancak bu süre periyodik denetim süresinden az, tekrar değerlendirme süresinden fazla olamaz. Denetim sonunda uygunluğu doğrulanan firmanın belgelendirme prosedürüne uygun olarak belgesi askıdan indirilir. Askıya alınma gerekçeleri ortadan kaldırılmadığı durumda 14.2. maddesi uygulanır.

7.15.2. Sözleşmenin Feshedilmesi ve Belgenin Geriye Alınması

• Firmanın TB Yönetim Sistem Belgesi’nin kullanımına dair sözleşmesi, Belgelendirme Komitesi’nin kararına göre feshedilebilir.
• Sözleşmenin feshinin ve belgenin geri alınmasının nedenleri;
 Verilen askı süresi sonuna kadar Firmanın denetimin gerçekleştirilmesine müsaade etmemesi,
 Askı halinin kaldırılması için gerçekleştirilen faaliyetlerde (denetim, doküman inceleme vb)
 Firmanın uygunsuzluklarını öngörülen sürelerde kapatmaması,
 Firmanın iflası veya belge kapsamındaki faaliyete son vermesi,
 Firmanın Yönetim Sistemi Belgesini kapsamında belirtilen ürün veya hizmetten farklı alanlarda kullanması,
 Firmanın tetkikler sırasında eksik ve yanıltıcı bilgi vermesi,
 Belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımı,
 TB’ce tahakkuk ettirilen ücretlerin fatura edilmesini takip eden 10 gün içerisinde ödenmemesi,
 Belgenin geçerlilik süresi içinde, yapılan tetkiklerde Firmanın yönetim sisteminin uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
 Firmanın belgede belirtilen tesis adresinde bulunmaması,
 Firmaya ait tüzel kişiliğin değişmesi,
 Firmanın bu dokümanda yer alan hükümlere aykırı hareket etmesi,
 Firmanın belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması,
 Herhangi bir sebepten dolayı Firmanın, TB tarafından bildirilen gözetim denetim tarihini süre belirtilmeksizin erteleme talebinde bulunması veya gözetim denetimin iptali talebinde bulunması,
 Firma talebi ile olabilir. Firma sözleşmesini feshetmek istediğinde TB’ye yazılı olarak bildirir.
• TB belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshine dair kararları www.tbcert.com web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. Belge geri alındığında bu Firmanın adı belgeli Firmalar listesinden çıkarılır.
• Firma, belgenin geri alınması ve sözleşmenin feshi kararının tebliğinden itibaren belge ve logonun kullanımını durdurur. Firma, sözleşme ile kendisine verilmiş her türlü belgeyi kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde TB’ye iade etmelidir.
• Sözleşmesi fesih edilen Firmanın yeniden müracaatında;

 Müracaat ve Dosya İnceleme ücreti alınarak müracaat ve denetim işlemleri ilk müracaatta olduğu gibi uygulanır.
 Fesih tarihinden itibaren 30 gün dolmadan yeni müracaat işleme konulmaz.

8. ÜCRETLER
3 yıllık belgelendirme periyodu içerisinde gerçekleştirilecek olan denetimlere ait ücretler Belgelendirme Sözleşmesinde belirtilmiştir.
Teklif kapsamında bulunmayan ekstralar, Kalite Yönetim Sisteminin uygulamada yeterliliğini sürdürdüğünün doğrulanması için yapılan ilave Denetimlerle ilgili ücretlerde faturalandırılır. Tetkik ve Gözetim faaliyetlerindeki tüm ücretler seyahat ve konaklama masrafları hariç tutularak (Teklifte aksi belirtilmedikçe) fiyatlandırılmıştır. Gerektiğinde bu masraflar (yol vs) ekstra olarak faturalandırılır. Tüm ücretler bulundukları ülkelerin vergi oranlarına göre vergilendirilir.

9. İTİRAZLAR
İtirazlar; www.tbcert.com adresinde yayınlanan Şikayet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir.

10. ŞİKAYETLER
Şikayetler, www.tbcert.com adresinde yayınlanan Şikayet ve İtiraz Prosedürüne göre değerlendirilir.

11. AKREDİTASYON KURULUŞLARININ ZİYARETLERİ
Akreditasyon kuralları gereğince; akreditasyon kuruluşunun firmanızda tanık denetim planlanması durumunda, tanık denetim firmanıza haber verilerek ya da verilmeksizin gerçekleştirilecektir. Akreditasyon kuralları gereğince, tanık denetimde denetçi, gözlemci vb olarak görev olan kişiler gizlilik ilkesine uyacaklarını kabul ederler.
MÜŞTERİ, ziyaretlere açık olmayı kabul ve taahhüt eder. İlgili akreditasyon kuruluşu MÜŞTERİ’nin yönetim sistemini yerinde görmek istediğinde MÜŞTERİ her türlü kolaylığı ve ortamı sağlamakla yükümlüdür.

12. ETİK KURALLARA UYUM
TB BELGELENDİRME, bütün tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlarını ve taşeronlarını İŞ ETİĞİ KURALLARI'nda yazılı olan prensipleri kendilerine rehber tutarak çalışmalarına zorunlu tutmaktadır.

TB BELGELENDİRME tüm çalışmalarında tarafsızlık politikasına uygun bir yol izler. Üst yönetim de bunu deklarasyonu ile destekler. Hizmet başvuruları tüm kuruluşlara açıktır. Hizmetlerin sunumu esnasında hiçbir taraf ya da gruba üstünlük yada ayrıcalık tanınmaz. TB BELGELENDİRME şartlarını, değerlendirmesini, gözden geçirmesini, kararını ve gözetimini (gözetim söz konusu ise) belgelendirmenin kapsamı ile bizzat ilişkili konularla sınırlandırır.
  Anket

Bizi neden tercih edersiniz?

İş Deneyimi
Denetçi Kadrosu
Fiyat Politikası
Markamız
Hiçbiri

Anketler
  BELGELENDİRME COĞRAFİ ALANI
TB BELGELENDİRMENİN FAALİYET ALANI OLAN COĞRAFİ KONUM TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇİNDEKİ ÖZEL VE TÜZEL KURULUŞLARDIR.
  Meta Tag :  Belgelendirme Kuralları Talimatı
Anasayfa    İletişim